Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Rozgrywki Koszykówki Energa Basket Liga i FIBA EUROPE CUP”

02.09.2022 r. - 30.06.2023 r.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy „Rozgrywek Koszykówki Energa Basket Liga” w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2171.) odbywającej się na terenie Hali „Gryfia”, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.

 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad postępowania zapisanych w regulaminie obiektu wywieszonego na terenie hali w miejscu ogólnie dostępnym, tj. przy głównym wejściu.

 3. Wejście na teren imprezy to świadoma akceptacja przez widza ryzyka związanego z zagrożeniami SARS-CoV-2 oraz COVID-19.

 4. Obowiązkowe dla wszystkich widzów jest używanie maseczek zakrywających usta i nos jeśli wymagają tego zasady reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa powszechnego dotyczącymi obecnej sytuacji epidemicznej w kraju. Wejście i przemieszczanie się po terenie imprezy bez maseczki w takiej sytuacji będzie niemożliwe.

 5. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich widzów, Organizator może odmówić zgody na wejście na mecz osobie, która nie zakryje ust lub nosa, a także doprowadzić do opuszczenia terenu imprezy, jeżeli widz nie stosuje się do powyższych wytycznych oraz poleceń służb.

 6. Każdy widz wchodzący na mecz jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu.

 7. Obowiązkowe jest zachowanie możliwie maksymalnych odległości od innych osób przez cały czas pobytu na terenie obiektu, a w szczególności na trybunach.

 8. Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia oraz w kolejkach do punktów umożliwiających zakup produktów spożywczych – 2 m.

 9. Widzowie wchodzący na teren imprezy mają obowiązek stosować się do zasad reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa powszechnego dotyczącymi obecnej sytuacji epidemicznej w kraju nie zakłócać porządku publicznego;

 10. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;

 11. Posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych i służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masowa dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie na imprezie, dokument tożsamości, oraz w przypadku wydania, kartę kibica;

 12. Nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;

 13. Stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 14. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

 15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

 16. Uczestnicy imprezy – widzowie muszą poruszać się po terenie obiektu – korytarze i zasiadać na trybunach przeznaczonych dla publiczności.

Widzowie nie mogą wchodzić na obszar sportowy przeznaczony do rozgrywania meczów, oddzielony od trybun.

 1. Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do podporządkowania się komunikatom p.poż. W razie usłyszenia komunikatu o konieczności opuszczenia hali, uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznego kierowania się do wyjść ewakuacyjnych.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie zawodów:                                                             a)

  a)Zakazuje się wnoszenia wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia.

b) Napojów alkoholowych;

c) Środków odurzających lub substancji psychotropowych;

d) Broni lub innych niebezpiecznych narzędzi;

e) Materiałów wybuchowych;

f) Wyrobów pirotechnicznych;

g) Materiałów pożarowo niebezpiecznych;

h) Zabrania się wprowadzania zwierząt;

i) Zabrania się niszczenia wyposażenia obiektu, wszczynania fałszywych

alarmów, wchodzenia na balustrady.

 1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 1. Znajdujących się pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

 1. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały,

wyroby, płyny, środki lub substancje.

 1. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

 1. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in. służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru i udostępnienie pomocy medycznej.

 3. Służby porządkowe są uprawnione do:

 1. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.

 2. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócających porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.