Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czarni Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Fałata 11/u3, NIP: 8393223881.

Czarni Słupsk S.A. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowana COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • art. 6 ust 1 pkt. d RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (za takie żywotne interesy na pewno można uznać zdrowie i życie człowieka);
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie danych w związku z tzw. prawnie uzasadnionym interesem administratora;
  • art. 9 ust. 2 lit. i RODO, przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez administratora danych oraz mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i jego oddziałom terenowym oraz innym służbom porządkowym.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni, a następnie zostaną zniszczone.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

pliki do pobrania